Регулатива

Закони

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за бесплатна правна помош

 ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ПРОСТОРНИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗАРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

 ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА АДВОКАТ

 ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

 ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ ДАВАТЕЛИ НА ПРИМАРНА ПРАВНА П

 ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ

 ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОСТАВЕНИОТ ТРОШКОВНИК ОД СТРАНА НА АДВОКАТОТ ЗА ДАДЕНАТА ПРАВНА ПОМОШ НА ДЕЦА

 ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ДАДЕНАТА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ОД АДВОКАТ

 ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ДАДЕНАТА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ОД СТРАНА НА АДВОКАТ ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ

 ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ОБЕМОТ НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА ОД ЗДРУЖЕНИЈАТА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ

 ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА

 ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РЕШАВАЊЕТО НА ПОДНЕСЕНИТЕ БАРАЊА ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ

 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ И ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАTA, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

 ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Обрасци