Примарна правна помош

Доколку имате потреба од информација или совет за одредено прашање од правна природа имате право да побарате и добиете примарна правна помош.

Право на примарна правна помош имаат сите физички лица кои имаат живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Северна Македонија.

Што опфаќа примарната правна помош?

Иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна помош

Информирање и советување за условите, постапката и субјектите каде може да користи бесплатната правна помош.

Општа правна информација

Општи и начелни упатства и информации за начинот, условите и постапката за остварување на определено право или интерес, исполнување на конкретна обврска и упатување на надлежен јавен орган или надлежен суд.

Општ правен совет

Совет за начинот и можностите за решавање на правното прашање, за законската регулатива, можноста за вонсудско решавање, за правилата и трошоците на постапката, за извршувањето на одлуките на постапката, запознавање со правата и обврските на барателите и корисниците на бесплатна правна помош како и со начинот на давање на правна помош во судски и управни постапки.

Помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош

Помош при пополнувањето на барањето и останатите потребни изјави.

Помош при пополнување на формулари, обрасци

Помош при пополнување на различни формулари издадени од управен орган во управна постапка за социјална заштита и заштита на правата на децата; пензиско, инвалидско и здравствено осигурување; заштита на жртви на родово базирано насилство и семејно насилство; постапка за упис во матична книга на родени; стекнување со документи за лична идентификација и државјанство.

Составување на претставки и барања

Составување на претставки до Комисијата за заштита од дискриминација и до Народниот правобранител и барања за заштита на слободи и права до Уставниот суд.

Каде можам да добијам примарна правна помош?

За остварување на правото на примарна правна помош обратете се кај некој од давателите:

Напомена: Помошта која вклучува пополнување на формулари, обрасци како и составување на претставки може да се добие само кај овластените здруженија и правните клиники.