Новости


СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ: Во Северна Македонија одбележан Европскиот ден на правдата 2022г.: Услугите за бесплатна правна помош го подобруваат пристапот на граѓаните до правдата

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ: Во Северна Македонија одбележан Европскиот ден на правдата 2022г.: Услугите за бесплатна правна помош го подобруваат пристапот на граѓаните до правдата

Европскиот ден на правдата 2022 денес во Северна Македонија беше одбележан со конференција на високо ниво, организирана во соработка со Министерството за правда. На конференцијата се презентираа резултатите од кампањата за подигање на свеста за бесплатна правна помош во Северна Македонија, иницијатива на заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа, “Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија”. Претставници од Министерството за правда и неговите подрачни одделенија и канцеларии, меѓународни организации, претставници од граѓанското општество, правни клиники и други правници и адвокати се собраа на......


Предлози за измена на Законот за бесплатна правна помош се дискутираа на десеттиот состанок на Националното координативно тело за БПП во Северна Македонија

Десеттиот состанок на Националното координативно тело за спроведување на Законот за бесплатна правна помош (НКТ) во Северна...

Зајакнување на капацитетите на подрачните одделенија на Министерството за правда за давање на бесплатна правна помош на граѓаните на Северна Македонија

Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда во Гевгелија присуствуваа на тридневна каскадна обука за бесплатна...

Зајакнување на капацитетите за бесплатна правна помош на подрачните одделенија и канцеларии на Министерството за правда во Северна Македонија

во подрачните одделенија и канцеларии на Министерството за правда во Струмица учествуваат на тридневна обука на обучувачи...