ПРИМАРНА

правна помош
Повеќе
СЕКУНДАРНА

правна помош
Повеќе
ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Доколку имате потреба од информација или совет за одредено прашање од правна природа имате право да побарате и добиете примарна правна помош.
Право на примарна правна помош имаат сите физички лица кои имаат живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Северна Македонија.

СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Доколку имате потреба од помош од адвокат заради водење на одредени постапки може да побарате да ви се одобри секундарна правна помош доколку ги исполнувате условите предвидени со законот.

БПП ВО КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ

БПП ВО КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ

Децата во ризик и децата за кои постојат основи на сомневање дека сториле кривично дело имаат кога се повикани во Центар за социјални работи или во Министерството за внатрешни работи имаат право на адвокат кој ќе ги застапува нивните интереси.
Бесплатната правна помош се обезбедува и во постапка за признавање на правото на азил...

Регулатива

Сите закони, подзаконски акти, обрасци и др. од областа на Бесплатната Правна Помош на едно место.

Види регулатива

Последни новости

Види ги сите