Бесплатна правна помош во посебни случаи

Правна помош на деца

Децата во ризик и децата за кои постојат основи на сомневање дека сториле кривично дело имаат кога се повикани во Центар за социјални работи или во Министерството за внатрешни работи имаат право на адвокат кој ќе ги застапува нивните интереси.

Доколку родителите или старателите не се во состојба да ги платат трошоците за адвокатот Центарот за социјални работи односно Министерството за внатрешни работи определуваат адвокат по службена должност.

Трошоците за адвокатот паѓаат на товар на Буџетот на Република Македонија и се исплатуваат согласно со одредбите од Законот за бесплатна правна помош.

Се смета дека родителите/или/от, односно старателите/или/от не се во состојба да ги платат трошоците за адвокат ако остварува вкупни месечни приходи помали од просечната нето месечна плата за што треба да достави потврда издадена од надлежен орган.  Ако родителите/или/от, односно старателите/или/от не достават таква потврда ќе се смета дека се во состојба да ги платат трошоците на адвокатот.

Правна помош на баратели на азил

Бесплатната правна помош се обезбедува и во постапка за признавање на правото на азил, а барателот на право на азил може да поднесе барање за бесплатна правна помош сè до правосилноста на одлуката.

Доколку барателот на право на азил нема доволно средства да повика адвокат и сака да оствари право на бесплатна правна помош во постапката за признавање на правото на азил, истото ќе поднесе барање за бесплатна правна помош на јазик што го разбира до институцијата што е надлежна за одлучување по барањата за признавање на право на азил.

Институцијата што е надлежна за одлучување по барањата за признавање на право на азил, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од приемот на барањето за бесплатна правна помош поднесено од барателот на право на азил ќе повика адвокат од листата составена од Министерството и ќе обезбеди толкувач.