Новости


KONKURS PUBLIK për dhënien e mbështetjes financiare për ofrimin e ndihmës juridike primare nga shoqatat e autorizuara dhe klinikat juridike

Në bazë të nenit 11 të Ligjit për ndihmë juridike falas (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 101/19 datë 22.05.2019) dhe Rregullores për mënyrën e shpalljes dhe zbatimit të konkursit publik për dhënien e mjeteve financiare për ofrimin e ndihmës juridike primare shoqatave të autorizuara dhe klinikave juridike që ofrojnë ndihmë juridike primare, kontrollimin e dokumenteve të dorëzuara, mënyrën e notimit gjatë vlerësimit të aplikimeve dhe kryerjen e kontrollit mbi shpenzimin e mjeteve (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 199/19 datë 30.09.2019) komisioni pranë Ministrisë së Drejtësisë shpallë KONKURS PUBLIK për dhënien e mbështetjes financiare......