Ndihmë juridike
PRIMARE
Më shumë
Ndihmë juridike
DYTËSORE
Më shumë
NDIHMË JURIDIKE PRIMARE

NDIHMË JURIDIKE PRIMARE

Nëse keni nevojë për informacion ose këshillë për një çështje të veçantë ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni dhe të merrni ndihmën primare juridike.
Të drejtën e ndihmës primare juridike e kanë të gjithë personat fizikë të cilët kanë vendbanim ose qëndrim në territorin e republikës së maqedonisë së veriut.

NDIHMA JURIDIKE DYTËSORE

NDIHMA JURIDIKE DYTËSORE

Nëse keni nevojë për ndihmën e një avokati për të kryer procedura të caktuara, mund të kërkoni ndihmë juridike dytësore nëse i plotësoni kushtet e parapara me ligjin për ndihmë juridike falas.

NJF NË PROCEDURAT PENALE

NJF NË PROCEDURAT PENALE

Fëmijët e ekspozuar ndaj rrezikut dhe fëmijët për të cilët ka arsye për të dyshuar se ata kanë kryer ndonjë vepër penale kur thirren në Qendrën për punë sociale ose Ministrinë e punëve të brendshme kanë të drejtë në avokat, i cili do të përfaqësojë interesat e tyre.
Ndihma juridike falas sigurohet edhe në procedurën për njohje të të drejtës për azil...

RREGULLORJA

Të gjitha ligjet, aktet nënligjore, formularët, etj. në fushën e Ndihmës juridike falas në një vend.

Shikoni rregulloren

LAJMET E FUNDIT

Shihni të gjitha lajmet