Ndihmë juridike falas në raste të veçanta

Ndihmë juridike për fëmijë

Fëmijët në rrezik dhe fëmijët për të cilët ekzistojnë bazat e dyshimit se, ata kanë kryer një vepër penle, kur  thirren në Qendrën për punë sociale ose në Ministrinë e punëve të brendshme kanë të drejtën e një avokati që do të përfaqësojë interesat e tyre.

Nëse prindërit ose kujdestarët nuk janë në gjendje të paguajnë shpenzimet për avokatin, Qendra për punë sociale, gjegjësisht  Ministria e punëve të brendshme përcaktojnë një avokat sipas detyrës zyrtare.

Shpenzimet për avokatin bien në barrë të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe paguhen në mbështetje me dispozitat e Ligjit për Ndihmë juridike falas.

Konsiderohet se, prindërit ose kujdestarët nuk janë në gjendje të paguajnë shpenzimet për një avokat nëse realizojnë të ardhura totale mujore më pak se neto paga mesatare mujore për të cilën duhet të paraqesë një vërtetim të lëshuar nga autoritet kompetente. Nëse prindërit ose kujdestarët nuk paraqesin një vërtetim të tillë, ata do të konsiderohen të aftë të paguajnë shpenzimet e avokatit.

Ndihma juridike për azilkërkuesit

Ndihma juridike falas sigurohet gjithashtu në procedurën e njohjes së të drejtës së azilit, dhe azilkërkuesi mund të paraqesë një kërkesë për ndihmë juridike falas derisa vendimi të marrë formën e prerë.

Nëse azilkërkuesi nuk ka mjete të mjaftueshme për të thirrur një avokat dhe dëshiron të realizojë të drejtën e ndihmës juridike falas në procedurën e njohjes së të drejtës së azilit, ai/ajo do të paraqesë një kërkesë për ndihmë juridike falas në një gjuhë që ai/ajo e kupton në institucionin vendimmarrës, mbi kërkesat për njohjen e të drejtës së azilit.

Institucioni përgjegjës i cili vendos mbi kërkesat për njohjen e të drejtës së azilit, menjëherë, dhe jo më vonë se pesë ditë nga marrja e kërkesës për ndihmë juridike falas të paraqitur nga azilkërkuesi do të thërrasë një avokat nga lista e përpiluar nga Ministria dhe do të sigurojë interpretues.