- veshje, këpucë, mbathje dhe sende të tjera për nevoja personale, shtroja, pjata, orendi, shporet, frigorifer dhe sende të tjera me vlerë të zakonshme që shërbejnë për të përmbushur nevojat themelore të familjes, nëse i duhen debitorit dhe anëtarëve të tij familjar;
- ushqim dhe ngrohje për nevojat e debitorit dhe anëtarëve të familjes së tij për tre muaj;
- puna dhe mbarështimi i bagëtive, makina bujqësore dhe mjete të tjera për punë, fara, ushqim për kafshë, mjete, makina dhe sende të tjera që fermeri debitor ose zejtar i janë të nevojshme për mirëmbajtjen e fermës bujqësore, përkatësisht për kryerjen e veprimtarisë zejtare, në masën e cila është e nevojshme për të arritur një të ardhur minimale për jetesën e tij dhe për jetesën e anëtarëve të familjes së tij;
- libra dhe sende të tjera të nevojshme për debitorin i cili kryen veprimtari shkencore, artistike ose ndonjë veprimtari tjetër profesionale;
- paraja e gatshme e debitorit deri në shumën mujore e cila sipas ligjit përjashtohet nga ekzekutimi;