Lajme


SQ-Експертска проценка и препораки за давањето правна помош во кривични постапки во Северна Македонија

SQ-Експертска проценка и препораки за давањето правна помош во кривични постапки во Северна Македонија

Идентификувањето на недостатоците во давањето на правна помош во кривични постапки во Северна Македонија беше во фокусот на Извештајот од истражувањето направено во рамките на заедничката програма на ЕУ и на Советот на Европа, Хоризонтален инструмент II. Документот содржи основни концепти, експертски насоки и проценка на правната помош во кривичните постапки во Северна Македонија, со препораки за активности што би следувале подоцна за зајакнување на пристапот до правдата во кривичните постапки. (ENGLISH & MACEDONIAN) Документот беше подготвен врз основа на податоци собрани по тридневната проценка направена со интервјуа на далечина со релевантни соработници, спроведени од страна на......