Новости


Подрачните одделенија на Министерството за правда во Северна Македонија продолжуваат да ги зајакнуваат своите капацитети за давање на подобра бесплатна правна помош за граѓаните

Подрачните одделенија на Министерството за правда во Северна Македонија продолжуваат да ги зајакнуваат своите капацитети за давање на подобра бесплатна правна помош за граѓаните

Втората каскадна обука за бесплатна правна помош за вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда се одржа во Охрид, Северна Македонија....


Зајакнување на капацитетите на подрачните одделенија на Министерството за правда за давање на бесплатна правна помош на граѓаните на Северна Македонија

Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда во Гевгелија присуствуваа на тридневна каскадна обука за бесплатна...

Зајакнување на капацитетите за бесплатна правна помош на подрачните одделенија и канцеларии на Министерството за правда во Северна Македонија

во подрачните одделенија и канцеларии на Министерството за правда во Струмица учествуваат на тридневна обука на обучувачи...