Новости


Воспоставување на Локално координативно тело за спроведување на законот за бесплатна правна помош во Битола

Воспоставување на Локално координативно тело за спроведување на законот за бесплатна правна помош во Битола

Два дена по воспоставувањето на Националното координативно тело (НКТ) за спроведување на законот за бесплатна правна помош во Скопје, во Битола за прв пат беше воспоставено Локално координативно тело за спроведување на законот за бесплатна правна помош со поддршка на проектот за ‚‚Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонијаʻʻ. Локалното координативно тело претставува неформален форум за споделување на информации, за комуникација и координација меѓу засегнатите страни на теми поврзани со спроведувањето на законот за бесплатна правна помош во локалната заедница ( на пример, промовирање на законот, пристап до информации......